ด้านการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา Innovation For Thai Education (IFTE) โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2565

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รายงานการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร โดยใช้ PORD Model

นางณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล

โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม