นวัตกรรมด้านการศึกษา ปี 2566

1.ด้านการบริหารจัดการ

1.1 แบบรายงานการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา
ชื่อนวัตกรรม LAKMUANG 1 MODEL

นางอำพร โพธิ์สุวรรณ

1.2 CIPP Model แนวคิดในการบริหารงานเชิงระบบ
เพื่อนำสู่ SATIT DMSU: Smart School Model
(รูปแบบบริหารงานโรงเรียนอัจฉริยะ)

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

1.3 กลยุทธการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) โดยใช้ KH2A3M4 MODEL

นายธารินทร์ นครพล

2.ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

2.1 แบบรายงานนวัตกรรมการนิเทศ
PAORCD Model

นางณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล

2.2 การนิเทศภายในแบบ “SMART MODEL” ภายใต้กระบวนการ PDCA แบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างเป็นระบบ

นายรชต โสภณพัฒนบัณฑิต

2.3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลในยุคดิจิทัล
ผสานแนวคิด IT-Base Assessment Model

นางวันวิสา ประมวล

3.ด้านการจัดการเรียนรู้

3.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E+PAKDEE Model

สิบเอกณัฐพงษ์ ศรีภักดี

3.2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Situation Board ในวิธีการสอนวิธีการแบบเปิด (Open approach)

นางสาวอรนุช เจริญสรรพ์

3.3 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนภาพความคิด

นางสาวศิริลักษณ์ สงคราม

3.4 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้บทเพลงสร้างองค์ความรู้ร่วมกับกระบวนการของโพลยา

นายสุริยา ผาศรี

3.5 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ MIA+PWP Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวบุพชาติ จันทะเริง

3.6 การพัฒนาทักษะการคูณการหาร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ เกมบิงโกสูตรคูณ มหาสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ

นางสุภาวรรณ นามลิวัน

3.7 การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านด้วยนิทาน โดยใช้เทคนิค 3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ปีการศึกษา 2566

นางสาวสุดารัตน์ มังลา

3.8 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเฉพาะที่ ด้วยอุปกรณ์รูปทรงเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (Math Symbols Training)

นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์

3.9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณวิชาชีววิทยา เรื่อง ตากับการมองเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)

นางสาวชรินรัตน์ ลดาวัลย์

3.10 การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกม open the box of เนื้อเยื่อพืช

นางสาวกันยกร เกษบุรมย์

3.11 การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ปีการศึกษา 2566

นางสาววรรธณี ศรีกะกูล

3.12 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องโอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลในการคำนวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ผ่าน live Worksheet

นายศักดิ์ชัย มาตมูล

3.13 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นายปริญญา โยปัดทุม

3.14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทควบคู่กับการใช้สื่อเกมออนไลน์ Quizizz และ 99math.com เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซองแมว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2566

นางสาวเกล็ดวลี สาคุณ

3.15 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ โดยใช้รูปแบบ 6EDP

นางสาวรัตน์ชนัญญา เกตุมาลา

3.16 มาตราตัวสะกดโดยใช้ทฤษฎีปัญญาศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางลัดดาวัลย์ กิ่งสีดา

3.17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 E เรื่อง วงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเนตรนภา มาลาหอม

3.18 การบริหารห้องเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหีความรู้ 5 Es โดยใช้แอพพิเคชั่น Class dojo)

นายคณิติน กางร่มกลาง

3.19 การพัฒนากระบวนการคิด เรื่องสัญลักษณ์นิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E Model ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางรตินันท์ รังเสนา

3.21 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้รายวิชาเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์กลุ่มระหว่างนักเรียนกับนักเรียน

นายเกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์

3.23 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

นายวชิระ วิระทูล

3.24 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Sign and Traffic Sign ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับเทคนิคใช้เกม (Gamification) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางทิวาลักษณ์ เหล่าวงษา

3.25 การส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปโดย ADDIE model ด้วยกิจกรรม Magic box นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ปีงบประมาณ 2566

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร

3.26 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคำโดยใช้ไม้บรรทัดสะกดคำบูรณาการกับวิชาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

1.นางสาวทรายเพชร รักษาพันธุ์ 2.ดร.พรวีนัส นุ่มท่วม 3.นางชลธิชา บรรหาร

3.27 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต โดยใช้การสอนแบบ ACTIVE LEARNING วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนิตยา ดวงพรม

3.28 การส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยการใช้เกมบิงโกตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงมา

3.29 การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน โดยใช้ลูกเต๋าแยกสีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตามหลัก 5 ส. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศราวรรณ นาถเหนือ

3.30 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตรการบวกและการลบด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้ Math Game สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ปีการศึกษา 2566

นางสาวอิสริยาภรณ์ คำมงคล

3.31 การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

นางสุภาพร สิมหล้า

3.32 การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแจกลูกสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางรัตนา อินธิแสน

3.34 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานแบบรวมพลังเชิงรุกร่วมกับการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 องค์การบริการส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นายสังคม ไชยสงเมือง

3.37 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 5 ขั้นตอน (5 steps) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

นางอรทัย ยศพล

3.38 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

นางสาววาสนา ศิลา

3.39 การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเปเปอร์มาเช่า

นางสาวปาริฉัตร สีร้อยคำ

3.40 ระบบหมุนเวียนโลหิต ม.6
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 7 E

นางสาววิไลลักษณ์ เถื่อนคำแสน

3.45 การจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีแบบบทเรียนเชิงรุก( Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นางสาววลีรัตน์ โคตรสังข์