นวัตกรรมด้านการศึกษา ปี 2565

ด้านการบริหารจัดการ

รายงานการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ TINK Model

นางณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล

นวัตกรรมบริหารจัดการโรงเรียนแห่งความสุข HAPPINESS SCHOOL MODEL

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ด้วยหลักไตรสิกขา (Threefold Training) ตามรูปแบบ BANLAD Model

นายบุญศรี ไชยบุดดี

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบ TEAM Excellence : NDPS

นายไพทูล พรมมากุล

บริหารบวร แบบ ๓๖๐º
สู่ความถาวรของคุณภาพการศึกษา

นางธรักษา แสนโคตร

นวัตกรรมบริหารจัดการ
โรงเรียนดีมีมาตรฐาน
Smart School Model

นางสาวอิ่มจิตต์ งามพรม

โครงงานจิตอาสา สืบสาน คุณธรรม เราทำความดีด้วยใจ NANOKKHEAN MODEL

นางรุ่งทิวา บุญศรี

ด้านการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอน 3T

นางสาวพิชฌาฎา แพงด้วง

นวัตกรรมการจักการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา
โดยการใช้สมาร์ทโฟน

นางสาวกันยกร เกษบุรมย์

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ WC3E รายวิชาชีววิทยา 2

นางสำเนียง มาพร

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้กิจกรรม 24 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุภาวรรณ นามลิวัน

การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้เกมประกอบการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาววรรณธณี ศรีกะกูล

การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดเกมการศึกษา ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

นางสุภาพร สิมหล้า
นางสาวพรนิภา ปริญานุกุลวงศ์

การพัฒนาการอ่านคำและการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ด้วย SMART Model
โดยใช้สื่อผสมผสาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวศิราพร ขันตี

การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อผสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๓

นางสาวอิ่มจิตต์ งามพรม

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดใช้สื่อผสมผสาน
ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรัตนา อินธิแสน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วย 5E MODEL
โดยสื่อผสมสานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร

บิงโกพาเพลิน

นายธรรมนูญ ยอดศิริ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องมัทนะพาธา
โดยใช้ WQC

นายวชิระ วิระทูล

พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา “พลังงานแห่งภูเขา”

นางรตินันท์ รังเสนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ ( งานใบตอง ) โดยใช้กระบวนการ 3T “ บายศรีปากชาม ”

นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ ๓ สร้าง ๓ ร่วม Model

น.ส.ภัทรพร สุรรัตน์

Model Cippa 5M7Q10L

นางลัดดาวัลย์ กิ่งสีดา

แผนที่เดินดินบูรณาการการเรียนรู้

นายองอาจ ญาตินิยม

ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา Innovation For Thai Education (IFTE) โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2565

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รายงานการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร โดยใช้ PORD Model

นางณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล