ด้านการบริหารจัดการ

รายงานการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ TINK Model

นางณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล

นวัตกรรมบริหารจัดการโรงเรียนแห่งความสุข HAPPINESS SCHOOL MODEL

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ด้วยหลักไตรสิกขา (Threefold Training) ตามรูปแบบ BANLAD Model

นายบุญศรี ไชยบุดดี

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบ TEAM Excellence : NDPS

นายไพทูล พรมมากุล

บริหารบวร แบบ ๓๖๐º
สู่ความถาวรของคุณภาพการศึกษา

นางธรักษา แสนโคตร

นวัตกรรมบริหารจัดการ
โรงเรียนดีมีมาตรฐาน
Smart School Model

นางสาวอิ่มจิตต์ งามพรม

โครงงานจิตอาสา สืบสาน คุณธรรม เราทำความดีด้วยใจ NANOKKHEAN MODEL

นางรุ่งทิวา บุญศรี