ด้านการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอน 3T

นางสาวพิชฌาฎา แพงด้วง

นวัตกรรมการจักการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา
โดยการใช้สมาร์ทโฟน

นางสาวกันยกร เกษบุรมย์

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ WC3E รายวิชาชีววิทยา 2

นางสำเนียง มาพร

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้กิจกรรม 24 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุภาวรรณ นามลิวัน

การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้เกมประกอบการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาววรรณธณี ศรีกะกูล

การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดเกมการศึกษา ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

นางสุภาพร สิมหล้า
นางสาวพรนิภา ปริญานุกุลวงศ์

การพัฒนาการอ่านคำและการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ด้วย SMART Model
โดยใช้สื่อผสมผสาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวศิราพร ขันตี

การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อผสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๓

นางสาวอิ่มจิตต์ งามพรม

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดใช้สื่อผสมผสาน
ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรัตนา อินธิแสน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วย 5E MODEL
โดยสื่อผสมสานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร

บิงโกพาเพลิน

นายธรรมนูญ ยอดศิริ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องมัทนะพาธา
โดยใช้ WQC

นายวชิระ วิระทูล

พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา “พลังงานแห่งภูเขา”

นางรตินันท์ รังเสนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ ( งานใบตอง ) โดยใช้กระบวนการ 3T “ บายศรีปากชาม ”

นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ ๓ สร้าง ๓ ร่วม Model

น.ส.ภัทรพร สุรรัตน์

Model Cippa 5M7Q10L

นางลัดดาวัลย์ กิ่งสีดา

แผนที่เดินดินบูรณาการการเรียนรู้

นายองอาจ ญาตินิยม